Dolphin Safe Certification

Dolphin Safe je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje základ pre politiky a praktiky najväčších svetových lovcov, výrobcov a spracovateľov tuniakov. Označenie Dolphin Safe vzniklo ako reakcia na neopatrné praktiky rybolovu, pri ktorých dochádzalo k obrovským úhynom delfínov. K tomu, aby nejaká spoločnosť mohla používať takéto označenie, musí predložiť svoju žiadosť a preukázať sa zavedenými, že stanovené štandardy dodržiava inšpekčnej a monitorovacej organizácii Earth Island Institute.
K tomu, aby mohol výrobca používať na svojich produktoch označenie „Dolphin Safe“ musí splniť nasledovné štandardy:

  • Neprípustné je prenasledovanie, obliehanie, alebo chytanie do sietí počas celého lovu tuniakov,
  • Zakázané je používať vyťahovacie ostnaté siete pri love tuniakov,
  • Neprípustné je náhodné zabíjanie alebo vážne poranenie delfínov počas chytania do sietí,
  • Zákaz miešania tuniakov chytených do sietí rešpektujúc pritom kritériá „dolphin safe“ a tých, pri ktorých zahynuli aj delfíny na palube lodi, pri spracovaní alebo uskladňovaní tuniakov,
  • Každý výlet do Východnej tropickej oblasti Tichého oceánu (Eastern Tropical Pacific) 400 a viac tonovými plavidlami musia mať nezávislého pozorovateľa na palube lodi, ktorý bude kontrolovať dodržiavanie kritérií 1 až 4 (uvedené hore vyššie).

Vzájomnou dohodou medzi Earth Island Institute a spoločnosťami zapísanými do certifikačného systému „Dolphin Safe“ rybárske praktiky musia dodržiavať:

  • Akékoľvek spracovanie, skladovanie a preprava tuniakov a obchodovanie s tuniakovým mäsom musí byť riadne zaznamenávané a zdokumentované vo vzťahu k obstarávaniu, spracovaniu, uskladňovaniu, doprave, a predaju tuniakov a celá dokumentácia musí byť sprístupnená nezávislým inšpektorom poverených organizáciou Earth Island Institute.
  • Spoločnosti zaregistrované do systému „Dolphin Safe“ musia dodržiavať politiku „Dolphin Safe“ vypracovanú organizáciou Earth Island Institute v rámci všetkých svojich prevádzkach a príslušných obchodných divíziách.

Erach Island Institue spolu s viac ako 85 členmi Dolphin Safe/Fair Trade Campaign (medzinárodná organizácia pre spravodlivý obchod) ďalej odporúčajú, aby sa rybári tuniakov usilovali obmedziť lov iných druhov rýb počas lovu tuniakov a vrátili iné druhy rýb z čereňov späť do oceánov, a to v maximálnej možnej miere.

Štandard Dolphin Safe bol vytvorený v roku 1990 organizácio Earth Island Institute a firmou Heinz Corporation (divízia Star – Kist Tuna), ktorých úsilie bolo podporené ďalšími významnými nadnárodnými firiem a organizáciami medzi inými aj U.S Tuna Foundation, Chicken of the Sea a Bumble Bee Tuna. Certifikáciu Dolphin Safe dnes používa viac ako 300 veľkých aj stredne veľkých firiem, brokerskými firmami, importérskymi asociáciami, obchodnými reťazcami a sieťami reštaurácií po celom svete.

Len pre porovnanie, štatistiky Earth Island Institute hovoria, že len okolo 2,9% rybárskych firiem nie je zapojených do systému Dolphin Safe. Viac ako 90% svetového firiem na trhu s tuniakmi sa hlási k zásadám certifikačného systému Dolphin Safe podľa štandardov Earth Island Institute. Výsledkom tohto úsilia je radikálne až 97% zníženie úhynu delfínov spôsobený neopatrnými praktikami lovu tuniakov.